Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die Z-O-Wel, gevestigd te Oudega sluit met de opdrachtgever. Als opdrachtgever wordt bedoeld degene die met Z-O-Wel een overeenkomst voor dienstverlening aangaat

scholing Verlies en rouw

Kwaliteit

Wieke van der Veen is opgenomen in het verwijsbestand van NFG, RBCZ,  het Landelijk Steunpunt Verlies, Kernvisiecoaching,  klachtenportaalzorg, SKJ kwaliteitsregister, NIK Netwerk Integrale Kindzorg en CRKBO geregistreerd.

Werkwijze

Individuele begeleidingsgesprekken starten met een intake (max. 1 uur) en worden gevolgd door sessies van een uur of 1½ uur, dit in overleg met de cliënt/opdrachtgever. Van essentieel belang is dat Z-O-Wel de cliënt kan ondersteunen in de hulpvraag en dat er vanuit de cliënt vertrouwen is. In onderling overleg wordt beoordeeld of het traject van start kan gaan. Mocht er worden besloten dat het traject niet van start gaat, zijn er aan het intake gesprek geen kosten verbonden. In alle andere gevallen, is het onderdeel van het traject en zal derhalve gefactureerd worden. De coachee/cliënt ( of verantwoordelijke opvoeder) is altijd zelf verantwoordelijk voor en heeft eigen regie over het proces, eigen beslissingen en handelen. Wieke van der Veen zal vanuit professionele kennis, inzicht en ervaring dit proces ondersteunen.

De gesprekken vinden plaats in de praktijkruimte in Oudega. Bij een afspraak buiten de praktijk worden reiskosten a 0,29 cent per kilometer in rekening gebracht.

In de situatie van een training, workshop of thema middag zullen voorafgaand aan de offerte de wensen en verwachtingen worden doorgenomen en het aanbod hierop worden afgestemd.

Privacy

Z-O-Wel zal ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden en opdrachten uiterst voorzichtig, respectvol en vertrouwelijk omgaan met alle informatie die aan Z-O-Wel worden verstrekt. Een aparte privacyverklaring is opgesteld aangaande de verwerking van persoonsgegevens en wetgeving A.V.G.

A. Tarief begeleiding/coaching

Voor dienstverlening voor bedrijven of organisaties wordt op offerte basis een tarief afgesproken. Z-O-Wel is aangesloten bij NFG, op basis daarvan is er vrijstelling van BTW bij begeleidingsgesprekken, psycho-sociale hulpverlening.

B. Tarief training, workshop of thema bijeenkomst

Voor dienstverlening voor bedrijven of organisaties wordt op offerte basis een tarief afgesproken. Deze tarieven zijn inclusief materiaal, voorbereiding en reistijd en exclusief reiskosten a 0,29 ct. per kilometer. Scholing is vrijgesteld van BTW door CRKBO registratie.

Facturering en betaling

Na het overeenkomen van een opdracht tot dienstverlening voor een begeleidingstraject factureert Z-O-Wel het bedrag voor het gehele traject voor af aan de opdrachtgever in geval van een organisatie /bedrijf. In geval van een training, workshop of thema bijeenkomst wordt de factuur naderhand verzonden.

Particuliere cliënten ontvangen na iedere sessie een factuur.

Z-O-Wel hanteert een betalingstermijn van maximaal 14 dagen. De factuur zal digitaal aan de opdrachtgever/cliënt verzonden worden.

Annulering

Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een opdracht tot dienstverlening.

De annulering dient schriftelijk te worden gedaan via  info@z-o-wel.nl. De datum van annulering geldt als uitgangspunt.

  • Tot 6 weken voor aanvang kan kosteloos worden geannuleerd.
  • Bij annulering tot 2 weken voor de start geplande opdracht zal 50% in rekening worden gebracht van de totale offerte, tenzij anders is overeengekomen.
  • Bij annulering korter dan 2 weken voorafgaand aan de training zal 100% in rekening worden gebracht.

Voor individuele begeleidingsgesprekken geldt bij annulering binnen 24 uur dat er sprake zal zijn van 50% facturatie.

In geval van overmacht zal Z-O-Wel opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en met een alternatief voorstel komen waarop betreffende training, workshop, coaching of uitvoer van de opdracht alsnog uitgevoerd zal worden of een voorstel voor een vervangende trainer doen. In geval van overmacht is er geen sprake van (schade)vergoeding aan de opdrachtgever. Z-O-Wel zal geen extra kosten in rekening brengen voortvloeiend uit de situatie overmacht.

Klachten

Opdrachtgever kan over de verrichte werkzaamheden een klacht indienen. Z-O-Wel zal zo spoedig mogelijk reageren en in gezamenlijkheid naar een oplossing zoeken. Hierbij wordt verwezen naar de gedragscode van Klachtenportaalzorg.

Intellectueel eigendom

Al het materiaal wat gebruikt wordt in begeleiding of tijdens een training, workshop of thema bijeenkomst is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag niet openbaar worden gemaakt, aan derden verstrekt of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook, zonder vooraf uitdrukkelijke toestemming op schrift van Z-O-Wel.

Nederlands recht

Het Nederlands recht is van toepassing op alle punten niet genoemd in deze overeenkomst.

Voor vragen of toelichting mag je altijd contact opnemen

scholing verlies en rouw